HOTLINE 0931501891 & 0902224966: HIỀN 0931 501 891 - 01683 603 788 ; TÙNG CƠ SỞ II HÀ NỘI 0902 224 966; ĐOAN 0934 222 891- 0968 406 330 Tùng 0902 224 966 cơ sở II Hà

Bản đồ

https://www.google.com/maps/place/Gi%C3%BAp+Vi%E1%BB%87c+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng/@20.8519884,106.6775869,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x314a7a9b95486e09:0xc2ae35547e97e891!2zR2nDunAgVmnhu4djIEjhuqNpIFBow7JuZw!3b1!8m2!3d20.8400598!4d106.6924633!3m4!1s0x314a7a9b95486e09:0xc2ae35547e97e891!8m2!3d20.8400598!4d106.6924633